Digitalizacija fakultetskog poslovanja

Moderna web aplikacija za digitalizaciju nastavnih i nenastavnih poslovnih procesa visokih učilišta.

Značajke

Sceduly portal

Sceduly portal predstavlja jedinstveno mjesto obavljanja svih nastavnih i administrativnih poslova. Može se instalirati kao aplikacija na stolna i prijenosna računala, pametne uređaje (Android i iPhone), ili koristiti kao web aplikacija.

ISVU uvoz podataka

Sceduly je integriran u ISVU, što znači da je u par klikova moguće dohvatiti sve ISVU podatke o studijskim programima, kolegijima, predavačima, studentima, itd.

AAI@EduHr

Integracijom u AAI@EduHr sustav Sceduly omogućava autentifikaciju i rad sa sustavom samo osobama koje pripadaju ustanovi, a početak korištenja jednostavan je kao prijava s vlastitim AAI@EduHr identitetom.

Korisničke role

Korisnici su podijeljeni u korisničke grupe i odjele. Svakoj korisničkoj grupi i odjelu mogu se pridružiti odgovarajuća prava pristupa i uređivanja podataka.

Digitalni potpis

Digitalno potpisivanje svih generiranih dokumenata. Valjanost digitalnih potpisa može se provjeriti u svakom trenutku.

Responzivan dizajn

Svi dijelovi sustava, uključujući i administraciju, kompatibilni su s bilo kojom vrstom i rezolucijom uređaja.

Cijena

1. Preporučene konfiguracije

Konfigurator

3. Narudžba

0,00 €
mjesečno
Fakulteti, Sveučilišta i Veleučilišta.
Premium podrška
Licenca za sve zaposlenike i studente
Serverska infrastruktura
Održavanje i nadogradnje (ISO/IEC 14764)
Pomoć pri integraciji i puštanju u rad
* Uključuje obuku korisnika na lokaciji ustanove za narudžbu od minimalno pet modula.
* Minimalna narudžba na period od godinu dana za kontinuiran, nesmetan pristup.
* Popunjavanjem narudžbe možete zatražiti prezentaciju željenih modula. Slanje narudžbe ne obvezuje na plaćanje.

Narudžba

Ustanova
Odgovorna osoba
Odabrani moduli

Potvrđujem da sam ovlašten izvršiti registraciju navedene ustanove u Sceduly sustav. Klikom na Pošalji narudžbu, prihvaćate Uvjete Korištenja. Slanje narudžbe ne obvezuje na plaćanje.

Reference

Aspira

Web aplikacija Sceduly olakšala je život našim studentima i nastavnicima, koji sada u samo jednom kliku vide sva predavanja i termine ispita. Kod planiranja nastave, jako je važno imati uvid u zauzetost dvorana, a sama aplikacija sprječava i eventualna preklapanja predavanja ili ispita.
TV pregled rasporeda u atriju omogućio je studentima i predavačima pregled svih trenutnih događanja i predavanja na fakultetu, a istovremeno referadi smanjio broj upita o terminu i lokaciji izvođenja nastave.
Dekan
Alen Jerkunica, mag.oec., v.pred.

Sceduly koristi

21
Institucija
1.9k
Predavača
22.6k+
Studenata
Rasporedi
Individualni raspored
Integracija u ISVU sustav omogućava Scedulyu da prikaže svakom studentu njegov individualni raspored sa svim upisanim kolegijima.

Jednostavan pregled
Administratorsko sučelje pruža jednostavan tjedni pregled sa svim nastavnim aktivnostima te dostupnost dvorana.

Preklapanja rasporeda
Analiza konflikata i preklapanja u rasporedu vrši se odmah prilikom dodavanja svakog pojedinog termina. Za svako pojedino predavanje preklapanja se mogu po potrebi i dozvoliti.

Ponavljajući termini
Kod unosa rasporeda dovoljno je odabrati početak i kraj semestra te interval ponavljanja, a algoritam će se pobrinuti za ostalo.

Ispis i PDF
Rasporedi se mogu printati ili spremiti kao PDF dokumenti, za svaku dvoranu ili studijski program zasebno. Mogu se ispisati i samo odabrana ili sva predavanja za administratorski pregled.

TV emitiranje
Objedinjeni prikaz svih rasporeda u stvarnom vremenu na TV-u u atriju ili čekaonici. Program za rasporede također podržava i slanje automatiziranih obavijesti na TV rasporede.

Više lokacija
Moguće je kreirati odvojene ili kombinirane rasporede za sve lokacije ili gradove u kojima ustanova izvodi nastavu.

Umjetna inteligencija
Program za rasporede koristi AI genetske algoritme u kreiranju optimalnih i ekonomski najprihvatljivijih rasporeda. Značajka dolazi uskoro.
Uvoz rasporeda
Uvoz rasporeda iz ASC Timetable softvera.
Evidencija nastave i evidencija prisutnosti
Evidencija nastave
Automatska i/ili ručna evidencija nastave omogućava automatsku izradu izvještaja o održanoj nastavi i normiranje rada prema norma i KUZVO satima. Za automatsku evidenciju potrebno je imati ili kupiti čitače kartica. Nastavnici se evidentiraju karticama.

Evidencija prisutnosti
Automatska i/ili ručna evidencija prisutnosti studenata. Za automatsku evidenciju prisutnosti potrebno je imati ili kupiti i ugraditi čitače kartica. Studenti se evidentiraju iksicama.

Elaborati
Modul omogućava digitalizaciju elaborata studijskih programa. Podaci iz elaborata dalje se koriste u modulima kao što su Red (plan) predavanja, Planiranje nastavnih zaduženja, itd.

Konstruktivno poravnanje
Modul omogućava usklađivanje planiranih ishoda s načinima poučavanja i vrednovanja - odnosno proces koji se naziva konstruktivno poravnanje.

Matrica ishoda
Matrica ishoda učenja studijskog programa automatski se generira.

Vrednovanje studenata po ishodima učenja
U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ovaj modul omogućava i evidenciju uspješnosti ostvarenih ishoda učenja studenata.
Red predavanja
Red (plan) predavanja sadrži popis kolegija koji će se izvoditi u sljedećoj akademskoj godini. Popis kolegija automatski se generira iz svih odobrenih verzija elaborata studijskih programa. Popis kolegija i nastavnike moguće je uređivati.

Erasmus katalog
Kroz izradu reda predavanja moguće je označiti kolegije koji će biti sadržani u tablici Erasmus kataloga. Katalog se generira automatski, te sadrži syllabuse kolegija na engleskom jeziku.
Planirana nastavna zaduženja
Mogućnost planiranja nastavnih zaduženja po odjelima. Iz tablice planiranih nastavnih zaduženja moguće je automatski generirati tablice zaduženja svakog pojedinog nastavnika prema norma i/ili KUZVO satima kako bi se olakšala ravnomjerna raspodjela nastavnih opterećenja.
Predupisi studenata
Modul omogućava dobivanje preciznih podataka za izradu rasporeda, prije završetka službenih upisa studenata.
Stručna praksa
Ovaj modul omogućava digitalizaciju stručne prakse kroz digitalno potpisane uputnice, potvrde o početku obavljanja stručne prakse, dnevnik rada, izvješća, itd. Tvrtke partneri također prate i evaluiraju studente kroz sustav.
Prijave završnih i diplomskih radova
Prijave završnih i diplomskih radova
Modul omogućava digitalizaciju administrativnih procedura vezanih za prijavu završnog i diplomskog rada kao što su: uparivanje studenta i mentora, prijava rada, prijava obrane, imenovanje povjerenstva, generiranje zapisnika, te javna objava.

Prijave završnih ispita
Modul omogućava digitalizaciju administrativnih procedura vezanih za prijavu završnog ispita kao što su: prijava ispita, imenovanje povjerenstva, generiranje zapisnika, te javna objava.

Sustav za osiguranje kvalitete
Sustav za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju prema smjernicama AZVO-a. Modul omogućava planiranje aktivnosti i praćenje pokazatelja u procesima samoanalize, akreditacije, reakreditacije i naknadnog praćenja (follow-up).
Evidencija radnog vremena
Kroz modul Evidencija radnog vremena moguće je evidentirati radno vrijeme, godišnje odmore, bolovanja, itd., uz mogućnost preuzimanja raznih izvještaja. Sustav evidentira i normirane oblike rada (nastavu). Evidencije se vode automatski ako zaposlenici prisutnost evidentiraju elektronički (karticama).
Zahtjevi za godišnjim odmorima
Zahtjev za godišnjim odmorom
Modul omogućava kreiranje zahtjeva za godišnjim odmorom, te automatsko generiranje odluke o korištenju dijela godišnjeg odmora.

Zahtjev za kolektivnim godišnjim odmorom
Modul omogućava kreiranje zahtjeva za kolektivnim godišnjim odmorom, te automatsko generiranje obavijesti o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora za sve zaposlenike.
Putni nalozi
Modul omogućava slanje zahtjeva i generiranje putnih naloga. Zahtjeve i putne naloge moguće je potpisati digitalnim potpisom.
Ugovori za vanjske suradnike
Izrada ugovora za vanjske suradnike. Vanjski suradnik unosi osobne podatke i prilaže potrebnu dokumentaciju, na temelju čega se izrađuje ugovor koji se može elektronički potpisati.
Plan nabave
Izrada plana nabave za odjel. Planovi svih odjela kombiniraju se u cjeloviti plan nabave za ustanovu.
Zahtjevi za jednostavnom javnom nabavom
Zahtjev za jednostavnom javnom nabavom
Modul omogućava slanje zahtjeva za jednostavnom javnom nabavom. Zahtjev prolazi kroz potrebne korake odobrenja, uključujući i odobrenja drugih osoba - vlasnika sredstava (organizacijske jedinice).

Izvori financiranja
Za svaku osobu moguće je definirati izvore financiranja (organizacijske jedinice) kao što su glavarina, razni projekti i sl. Izvori financiranja mogu se voditi po godinama.
Narudžbenice
Narudžbenice se mogu automatski izraditi iz zahtjeva za jednostavnom javnom nabavom. Za svaku stavku moguće je definirati CPV kod kroz jednostavnu pretragu CPV kodova.
Plan aktivnosti
Modul omogućava zadavanje jednokratnih ili ponavljajućih aktivnosti odjelima i/ili osobama. Popis aktivnosti prikazan je u kalendaru, uz redovite tjedne podsjetnike putem e-pošte. Zadužene osobe imaju mogućnost označavanja statusa aktivnosti (nije započeto, u postupku, dovršeno) i podnošenja izvješća te dodavanja priloga.

Primjer druge upotrebe: Investicijsko održavanje
Održavanje strojeva i strojnih sustava obuhvaća određene aktivnosti i zadatke koje je potrebno periodički izvršavati kako bi strojevi i strojni sustavi ispravno funkcionirali i kako bi se spriječili kvarovi. Ovaj modul olakšava upravljanje periodičkim, korektivnim i preventivnim održavanjem strojeva i ostalih tehničkih sustava na ustanovi.
Aktiv
Aktivnosti zaposlenika sadrže podatke o nastavnoj, izdavačkoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti, te institucijskom doprinosu nastavnika u akademskoj godini. Omogućava praćenje aktivnosti s ciljem nagrađivanja najproduktivnijih zaposlenika.
Prijave nedostataka
Modul omogućava jednostavno sučelje za prijavu nedostataka (kvarova) relevantnim stručnim službama. Zadužena osoba (odjel) postupa po prijavi i u sustavu bilježi status zahtjeva (u postupku/riješeno).
Ankete
Ankete mogu biti javne i privatne (samo za osobe na ustanovi), te obvezne ili izborne. Za svaku anketu može se odrediti grupa (odjel, studenti, i sl.) koja ju treba popuniti.

Studentske ankete
Anonimne* ankete kojima se prikupljaju povratne informacije o kolegijima i nastavnicima. Rezultate je moguće obraditi po nastavniku, kolegiju ili studijskom programu.
* Anketa je anonimna ako za pristup anketi nije potrebno izvršiti autentifikaciju.

Anonimne ankete s povratnom informacijom
Može se koristiti za prijavu neprihvatljivog ponašanja u akademskoj zajednici ili drugih potencijalnih kršenja odredbi etičkog kodeksa. Podnositelj može imati uvid u status prijave pomoću jedinstvenog koda koji se generira tijekom podnošenja prijave.
Potvrdnice za programe izobrazbe
Izdavanje odgovarajućih potvrdnica o završenim programima izobrazbe.