Uvjeti pružanja Usluge

I. Uvodne odredbe

1) Ovim Uvjetima korištenja usluga tvrtke Volting (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između tvrtke Volting, obrt za usluge, sa sjedištem u Splitu, Sarajevska 46, upisano u Obrtni registar u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 98089811, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža Volting, obrt za usluge, a koje usluge su objavljene na web stranici sceduly.com i poznate/prezentirane kroz brend "SCEDULY" ("Aplikacija"), i Korisnika usluge ("Korisnik").

2) Svi materijali, informacije, proizvodi i usluge ("Sadržaj"), uključeni u ili dostupni preko mrežnih stranica sceduly.com i Aplikacije pruženi su u stanju kakvom jesu, bez ikakvih jamstava. Korištenjem Sadržaja ove Aplikacije izričito se slažete s ovim Uvjetima pružanja Usluge i korištenja.

3) Korisnik Sadržaja je obrazovna institucija.

II. Izjava o privatnosti

1) Prikupljanje podataka

a) Vaše podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o Korisniku prikupljamo kada ispunite obrazac ili prilikom povezivanja Korisnika i ISVU sustava.

b) Aplikacija koristi kolačiće i sve podatke koji su poslani putem internet preglednika, uključujući i osobnu IP adresu. Navedeni podaci su pohranjeni unutar zapisa koji se koriste za interna izvješća, statistike i internet oglašavanje. Podaci su pohranjeni u objedinjenom formatu, odnosno na takav način da se ne mogu koristiti za osobnu identifikaciju korisnika.

c) Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

2) Obrada podataka

a) Podatke dobivene o Korisniku koristimo u jednu ili više navedenih svrha: Radi personalizacije Korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe); Radi poboljšanja Aplikacije (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše Aplikacije na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših Korisnika); Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s Korisnikom; Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.); Radi povezivanja Korisnika i ISVU sustava.

3) Obrada podataka o studentima

a) Podatke o studentima pohranjujemo u minimalno nužnom obimu koji je potreban za pružanje Sadržaja (usluge) Korisniku. Korisnik samostalno definira koji se podaci o studentima pohranjuju, te je odgovornost Korisnika, ukoliko je potrebno, pribaviti odgovarajuću privolu studenata za obradu podataka.

b) Podatke o studentima koje pohranjujemo: ime i prezime, email, ISVU identifikator studenta, upisani kolegiji u akademskoj godini, te datum posljednje prijave u Aplikaciju.

4) Zaštita podataka

a) U svrhu zaštite Korisničkih podataka koriste se fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Korisničkim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Korisniku pružili neku korist, Sadržaj ili uslugu.

b) ISVU API pristupni podaci Korisnika su osigurani koristeći 256 bitnu enkripciju (AES-256-CTR), uz nasumično generiran jednokratan token kod svake individualne enkripcije podataka.

5) Pohrana i rok čuvanja podataka

a) Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima servera u Hrvatskoj. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

b) Osobne podatke Korisnika čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa s nama.

6) Vaša privola

a) Korištenjem Aplikacije dajete privolu na ovu Izjavu privatnosti.

III. Uvjeti pružanja usluge

1) Općenito

a) Volting pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Voltinga i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Voltingom, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujući.

b) Ugovor se sklapa između Voltinga (Pružatelj Usluga) te Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za narudžbu usluge. Na zahtjev Pružatelja usluge, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

c) Volting zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti učinjeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Aplikacije. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te Aplikacije vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

2) Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga

a) Korisnik započinje s korištenjem Aplikacije registracijom. Korisnik može izvršiti narudžbu koristeći opciju "Licenca i plaćanja" koja se nalazi unutar Aplikacije, ili putem pismenog ili usmenog zahtjeva.

b) Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručenu Licencu, koja će biti aktivirana po primitku uplate. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja.

c) Početkom trajanja Licence smatra se datum aktivacije Licence, osim u slučaju kada je početak trajanja Licence definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Licence vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30. siječnja).

d) Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Licence ustanoviti točan datum isteka Licence u Korisničkim stranicama, podnošenjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Korisničke podrške.

e) Licenca završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje licence uplatom ponude za produženje licence, čime se licenca produžuje na novi plaćeni period.

f) Obavijest i upute za produženje usluge bit će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 10 dana prije isteka usluge. Korisnik može zatražiti i drugačije načine i rokove obavještavanja o isteku usluge. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

g) Ukoliko Korisnik izričito ne izjavi da ne želi više koristiti Uslugu, Licenca se automatski produljuje i Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Usluge. U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Licenca će biti deaktivirana.

h) Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Licence, podmiriti trošak Licence ukoliko Licenca nije pravovremeno otkazana.

i) Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga: Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti; Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga; Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima; Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje; U ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom ili na osnovu vlastite procjene.

j) Pružatelj pruža uslugu 30. dnevne garancije (money back guarantee) ukoliko Korisnik nije zadovoljan uslugom.

3) Korisnikov sadržaj

a) Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga. Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

b) Pružatelj neće sustavno pratiti Sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge. Korisnik je sam dužan paziti da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja važećim Zakonima.

c) Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.

d) Pružatelj Usluga se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

e) U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere na sadržaju Korisnika zbog povrede Pravila ili Zakona, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga. Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Volting neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila ili Zakona, uključujući i ukidanje usluga.

4) Otkazivanje usluge

a) U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

b) U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

5) Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

a) Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku: na adresu Pružatelja Volting, obrt za usluge, Sarajevska 46, 21000 Split; ili na e-mail adresu info (at) sceduly . com

b) Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

6) Sporovi

a) Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Splitu odnosno Općinski sud u Splitu, ovisno o prirodi spora.

IV. POVJERLJIVI PODACI (INFORMACIJE)

1) Povjerljivi podaci (informacije) su podaci (know-how) koji zbog svoje specifičnosti, posebnosti, inventivnosti i njihove nedostupnosti javnosti imaju ekonomsko značenje za Ugovorne strane.

2) Ugovorne strane obvezuju se povjerljive podatke i informacije druge Ugovorne strane, koji joj budu dostavljeni radi izvršenja njenih Ugovornih obveza, koristiti samo u svrhu radi koje su dostavljeni i trajno čuvati, odnosno poduzeti sve potrebne i razumne mjere fizičke zaštite i zaštite od neovlaštenog otkrivanja trećima.

3) Povjerljivi podaci ne mogu se dostavljati trećim osobama bez posebnog pisanog odobrenja Ugovorne strane vlasnika podatka.

4) Ugovorne strane suglasne su da sva tehnička rješenja, skice, nacrti, proračuni, tehnički i drugi opisi, obličja i drugi podaci ili informacije iz kojih bi se mogla odrediti specifičnost, novost ili posebnost Aplikacije koja je predmet ovoga Ugovora predstavljaju povjerljive podatke (informacije) Davatelja licence.

5) U slučaju dvojbe o karakteru povjerljivosti podatka svaka Ugovorna strana dužna je s drugom stranom savjetovati se u pogledu mogućnosti raspolaganja s podatkom.

V. Odricanje od odgovornosti

1) Ne jamčimo da će ova Aplikacija biti dostupna svima, na svim lokacijama i u svako vrijeme; ili da je Sadržaj siguran i slobodan od virusa ili drugih štetnih komponenti. Aplikaciju koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Sav Sadržaj pregledan, spremljen ili na bilo koji drugi način prikupljen korištenjem ove Aplikacije je isključivo na vlastitu odgovornost i rizik, te ste Vi isključivo i jedino odgovorni za bilo kakvu štetu, uključujući i bez ograničenja osobnu štetu, ozljedu, štetu Vašeg računalnog sustava, ili gubitak podataka, a koji mogu nastati korištenjem, pregledavanjem ili skidanjem Sadržaja.

2) Volting ne može biti odgovoran za bilo kakve probleme nastale kao posljedica korištenja ili ne korištenja Aplikacije i njenog Sadržaja, na bilo koji način.